Anhero Europae


Anhero Europae

Anhero BV ( Ltd )
Chamber of Commerce 18 04 02 52
Fiscal Nr NL 80 39 93 018
VAT Nr NL 80 38 82 80 4B 01
ING Bank 66 14 89 450

Weimarstraat 180
p.o. box 61008
2506 AA The Hague
The Netherlands
Phone +31(0)70-3469495
Fax +31(0)70-3563363

Meidoornlaan 6
5061BA Oisterwijk
The Netherlands
Phone +31(0)13-2134030

A.A.Ronald H.Epskamp
registeraccountant
mobile 06-55386335GENERAL


Anhero Europae provides highly qualified InterimĖManagement-Consultancy aimed at Financial & General & Project Issues. The field of experience comprises international companies as well as semi-public companies and medium seized businesses.

The competence of Anhero Europae comprises all aspects that draw the professional attention of the CFO. Not only in the role of a respectable financial policy and decisionmaker, however, even more as an open and honest partner in business next to the CEO. Ofcourse depending upon the particular situation in which the company of the client is, the focus will be either on control either on the business, or both. The latter depends upon the type
of company, its seize, its life-cycle, as well as its market and the market conditions.

ALGEMEEN


Anhero Europae levert hoog gekwalificeerd Interim-Management-Consultancy gericht op Financial & General & Project Issues. Het ervaringsgebied betreft zowel internationale bedrijven, semi-overheid als ook nationaal groot Ė en middenbedrijf.

De competenties van Anhero Europae omvatten het brede aandachtsveld van de CFO. Niet alleen in diens rol als financieel beleidsbepaler van goede reputatie met focus op control, maar met name ook als open en eerlijke partner in business naast de CEO. Uiteraard kan in de specifieke bedrijfssituatie van de client het accent op control dan wel de business liggen. Een en ander afhankelijk van het type onderneming, de omvang , de fase waarin het bedrijf zich bevindt, als ook het soort markt en de marktomstandigheden.

CONTROL

From the viewpoint of control, the attention of the CFO is interalia focussed on long term planning, governance & compliance, consistency, reporting, financial and operational key performance indicators, actual versus budget performance, return on investment, risk management and internal control systems, IT-infrastructure, balancesheet ratios, corporate finance, treasury, usage of working capital, cashflow, cashmanagement, taxmanagement, analysis of process inefficiencies, best practices, costcontrol, heading up the accounting department etc etc.

In areas aimed towards Control, which guarantees the quality of financial reporting and ensures the predictability of results and cashflows, Anhero Euopae is able to deliver adequate professional support on an interim basis.

CONTROL

Vanuit control gaat de aandacht van de CFO onder meer uit naar lange termijn planning, governance & compliance, consistentie, professionaliseren van de verslaggeving, sturing op financiŽle Ė en operationele key performance indicatoren, ontwikkeling realisatie versus budget, return on investment, inrichten van interne risicobeheersings- en controlesystemen, inrichting IT-infrastructuur, ondersteuning door AO/IC, bewaken van balansverhoudingen, corporate finance, treasury, gebruik van werkkapitaal, beheersing van cashflow, cashmanagement, taxmanagement, analyse primaire - bedrijfsprocessen op inefficiŽnties, best practices , costcontrol, aansturing accounting department etc etc.

Bij taakgebieden gericht op Control, die de waarde en kwaliteit van cijfers borgen en resultaat en kasstromen voorspelbaar maken, kan Anhero Europae adequate ondersteuning op interim basis bieden.

BUSINESS

From a business point of view the CFO is more and more looked upon as successful only when having the ability to look ahead and create additional value to the company and its shareholders. In which way will it be possible to support the desired growth ? Will growth occur organically or through acquisition ? Or on the contrary is the company facing a period of turnaround just to protect its continuity ? Which activities and assets are our valuedrivers ? Where does the company makes its money ? What distracts from focus ? In what way could assets and resources be maximal deployed ? In what high margin activities should be invested ? What conditions should be created ? What are the strategical options and how would these materialise in financial terms.Which scenarios should be taken into account ?
In the pro-active process of finding solutions to the questions posed above a clear view on the dynamic markets and on the activities of the own organisation are expected. A constructive and positive attitude from a financial perspective. From this more entrepreneurial and innovative role the CFO will lean on a team of finance specialists especially the Controller. Therefore management skills are important, mainly directed towards people and their possibility and ability to develop.

In Business issues as well Anhero Europae is highly capable of offering interim support.

BUSINESS

Vanuit de business wordt de CFO meer en meer afgerekend op de mate waarin hij vooruitkijkend waarde weet toe te voegen voor de onderneming en haar aandeelhouders.Hoe kan de gewenste groei in goede banen worden geleid ? Dient de groei organisch of middels acquisitie plaats te vinden ? Of dient omwille van continuÔteit de onderneming juist een turnaround te ondergaan ? Wat zijn onze valuedrivers ? Waar verdient het bedrijf zijn geld ? Wat leidt af ? Hoe kunnen de assets en resources worden optimaal worden ingezet.? In welke hoge marge activiteiten dient geÔnvesteerd te worden ? Welke voorwaarden dienen gecreŽerd te worden.? Welke strategische opties zijn er en hoe pakken die financieel uit ?, Met welke scenarioís dient rekening te worden gehouden?

Bij het pro-actief vinden en invullen van antwoorden op voornoemde vragen wordt een goede visie op de dynamische markten en de eigen organisatie activiteiten verwacht.Een opbouwende en positief kritische redenatie vanuit het financieel perspectief. Vanuit die meer ondernemende en innoverende rol zal de CFO steunen op een team van finance specialisten waaronder de Controller. Mede daarom zijn management skills van belang, met name gericht op people en de gelegenheid zich te ontwikkelen.

Ook in Business kan Anhero Europae adequate invulling op interim basis bieden.